Algemene Voorwaarden d.d. mei 2020

In aanvulling op de DNR-2011 Eerste herziening – juli 2013 — zijn de onderstaande “Kozinez” Algemene Voorwaarden van toepassing op al onze diensten en op de met ons gesloten overeenkomsten.

Inhoud Kozinez

Artikel 1 – Concretisering  / tenuitvoerlegging overeenkomst

 1. Opdrachtnemer doet zijn prijsopgave gestand tot tenminste drie maanden na gunning van het werk aan Kozinez.
 2. Een overeenkomst wordt steeds geacht te zijn gesloten onder uitdrukkelijk voorbehoud van een schriftelijke opdracht door Kozinez.
 3. Aanvang van de werkzaamheden en/of de levering door opdrachtnemer betekent diens aanvaarding van de overeenkomst overeenkomstig de schriftelijke opdracht van Kozinez.
 4. Opdrachtnemer zal aan de opdrachtgever van Kozinez geen rechtstreekse voorstellen en aanbiedingen doen dan wel andere afspraken maken die verband houden met het werk.
 5. Indien twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk een opdracht hebben aanvaard, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de totale overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijke voorwaarden

 1. Op elke overeenkomst van Kozinez met opdrachtnemer zijn de volgende documenten van toepassing:
  1. de bepalingen van de opdracht en/of de overeenkomst van onderaanneming;
  2. deze Algemene Voorwaarden;
  3. de toepasselijke nota’s van inlichtingen, processen-verbaal van aanwijzing, besteksbepalingen, technische omschrijving e.d.
   De in dit lid eerder genoemde documenten prevaleren boven de later genoemde.
 1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke en andere voorschriften, voorwaarden en bepalingen die Kozinez, mede in haar relatie tot haar opdrachtgever, behoort na te leven en opdrachtnemer garandeert deze in acht te nemen.
 2. Opdrachtnemer is verplicht alle uit de overeenkomst en/of opdracht en deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen schriftelijk en als kettingbeding op te leggen aan de door hem in te schakelen derden, zoals onder meer onderaannemers, leveranciers, zzp’ers en/of andere (rechts)personen die door of namens hem worden ingeschakeld (hierna: ‘Derden’).
 3. Indien opdrachtnemer een aanbieding wenst te doen of een opdracht wenst te aanvaarden op basis van afwijkende of aanvullende voorwaarden, dient hij deze uitdrukkelijk schriftelijk ter kennis van Kozinez te brengen en zijn deze slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Kozinez.

Artikel 3 – Levering

 1. Opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats als vermeld in de overeenkomst en, bij gebreke daarvan, in een door Kozinez aan te wijzen depot op de bouwplaats.
 2. Opdrachtnemer zal voldoen aan verzoeken van Kozinez om de zaken zonder aanvullende kosten op een andere dan de overeengekomen plaats te leveren.
 3. De leveringen dienen op het in de overeenkomst vastgestelde tijdstip te geschieden en/of plaats te vinden overeenkomstig het meest recente door Kozinez vastgestelde leverschema en binnen de door Kozinez voor het werk vastgestelde werktijden. Indien Kozinez, ongeacht de reden, op het betreffende moment niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, zal opdrachtnemer
  deze zaken kosteloos bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat deze geleverd zijn.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen franco plaats van levering en worden deze op aanwijzing van Kozinez gelost en getast.
 5. Breuk en beschadigingen, ontstaan bij het laden, tijdens het transport en/of bij het lossen of tassen, zijn voor rekening van opdrachtnemer, tenzij deze bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Kozinez of van personen waarvoor Kozinez aansprakelijk is.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, neemt opdrachtnemer alle eigen afval en verpakkingsmaterialen retour.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de overeengekomen prijs vast en bindend, inclusief alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke kosten.
 8. Ongeacht het bepaalde in het bestek, zijn wijzigingen in materiaalprijzen, lonen, kosten, sociale lasten en belastingen e.d. niet verrekenbaar.
 9. Zodra de zaken door of vanwege opdrachtnemer zijn aangekomen op de plaats van levering, gaat de eigendom daarvan over op Kozinez. Opdrachtnemer garandeert dat de eigendom onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan enig (eigendoms) voorbehoud.

Artikel 4 – Gereedschappen, materieel en materialen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zorgt opdrachtnemer voor alle voor het werk benodigde gereedschappen en materieel en dient opdrachtnemer voor eigen rekening en risico zelf de noodzakelijke (hijs)werkzaamheden te verrichten.
 2. Gereedschap en materieel van opdrachtnemer mag slechts worden gebruikt indien dit voldoet aan de daarvoor geldende (wettelijke) bepalingen alsmede aan eventueel door Kozinez daarenboven te stellen eisen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Kozinez gerechtigd het gebruik daarvan te verbieden en is opdrachtnemer gehouden het betreffende gereedschap of materieel van het
  werkterrein te verwijderen en ten spoedigste te vervangen. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnatie komt voor rekening van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer schaft alle benodigde materialen voor zijn rekening aan en transporteert deze naar de overeengekomen plaats van levering.

 

Artikel 5 – Uitvoering

 1. De uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer dient volledig aangepast te zijn aan de planning van Kozinez en in nauw overleg met Kozinez te geschieden.
 2. Hiertoe dient tijdens de werkuren een door opdrachtnemer aangewezen leidinggevend medewerker op de bouwplaats aanwezig te zijn, die tevens voldoende beslissingsbevoegdheid heeft om de dagelijkse gang van zaken, de werkzaamheden betreffende, overeenkomstig eisen en wensen van de
  bouwplaatsleiding te regelen. De leidinggevende medewerker dient de Nederlandse taal machtig te zijn en ook als tolk te kunnen fungeren om preventieve en doelmatige instructies (door Kozinez) mogelijk te maken.
 3. Opdrachtnemer woont desgevraagd de noodzakelijke vergaderingen bij, waarbij zijnerzijds een vertegenwoordiger aanwezig is, die de onder lid 2 bedoelde beslissingsbevoegdheid heeft.
 4. Slechte weersomstandigheden, het uitvallen van gas, water, elektra of transportmiddelen geeft opdrachtnemer geen recht op enige vergoeding en/of termijnswijziging.
 5. Opdrachtnemer is jegens Kozinez niet gerechtigd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten. Opdrachtnemer doet afstand van het retentierecht als bedoeld in artikel 3:290 e.v. Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’).

Artikel 6 – Arbeidskrachten, ARBO, veiligheid, milieu en integriteit

 1. Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst de voor hem (als werkgever) geldende wettelijke bepalingen, zorgplicht, cao’s, veiligheidsvoorschriften, en andere verplichtingen stipt na te leven. Opdrachtnemer vrijwaart Kozinez voor aanspraken als gevolg van het niet
  nakomen van voornoemde verplichtingen.
 2. Alle door opdrachtnemer in te zetten Derden en arbeidskrachten staan onder rechtstreeks toezicht en verantwoordelijkheid van opdrachtnemer (onder deze arbeidskrachten moeten in ieder geval ook worden verstaan de door opdrachtnemer of Derden in te zetten eigen personeel, zzp’ers, andere
  arbeidskrachten die werken krachtens detachering of pay-rolling en uitzendkrachten, hierna: ‘Arbeidskracht(en)’).
 3. Opdrachtnemer staat er jegens Kozinez voor in dat slechts Arbeidskrachten in worden gezet die bevoegd zijn de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden te verrichten en waarvan de identiteit door Kozinez kan worden vastgesteld. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Kozinez om voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, zulks naar het oordeel van Kozinez, voldoende bescheiden c.q. bewijsmiddelen aan Kozinez te overleggen, waaruit
  voornoemde bevoegdheid en identiteit blijken. Opdrachtnemer vrijwaart Kozinez voor aanspraken als gevolg van het niet nakomen door opdrachtnemer van voornoemde verplichtingen.
 4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften en de aanvullende (veiligheids) eisen door of namens Kozinez gesteld.
 5. Ingeval van wangedrag of fouten van een door of namens opdrachtnemer ingezette Arbeidskracht, is Kozinez gerechtigd de betreffende Arbeidskracht te weigeren c.q. op eerste aanzegging van het werk te verwijderen.
 6. Kozinez verbindt het economische principe met kernwaarden als maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie en duurzaamheid. Met betrekking tot integriteit hanteert Kozinez haar eigen gedragscode waarvan de naleving is opgelegd aan alle medewerkers van Kozinez. Opdrachtnemer neemt kennis van de hiervoor genoemde principes en de gedragscode en leeft deze na. Daarnaast garandeert opdrachtnemer dat deze principes en de gedragscode worden nageleefd door de door of namens opdrachtnemer ingezette Derden of Arbeidskrachten.

Artikel 7 – Data protection en privacy

 1. Voor zover opdrachtnemer in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens verwerkt, zal opdrachtnemer deze gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en
  overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
 3. In het geval van een inbreuk op de beveiligingsmaatregelen en/of een mogelijk geconstateerd data-lek, zal opdrachtnemer onverwijld Kozinez van het incident met persoonsgegevens op de hoogte stellen via info@kozinez.nl.
 4. Opdrachtnemer garandeert dat alle door hem aan Kozinez beschikbaar gestelde data op een rechtmatige wijze is verkregen en dat deze data geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 5. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kozinez of een wettelijke verplichting, zijn opdrachtnemer, Arbeidskrachten en Derden verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie die opdrachtnemer ontvangt.

Artikel 8 – Uitbesteding / inlening en ketenaansprakelijkheid

 1. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozinez, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan Derden.
 2. Opdrachtnemer garandeert dat de toepasselijke (arbeidsrechtelijke) wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en de toepasselijke (bedrijfstak)pensioenregeling worden nageleefd jegens de in te zetten Arbeidskrachten. Onder de hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoelde wet- en regelgeving wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: de Wet op de loonbelasting, de arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet aanpak schijnconstructies, de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de identificatieplicht.
 3. Opdrachtnemer vrijwaart Kozinez voor aanspraken als gevolg van het niet nakomen van de uit artikel 6, 7 en 8 genoemde verplichtingen.

Artikel 9 – Verbod cessie, contractsovername en beslag onder opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer kan en mag zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen, rechten of verplichtingen niet aan een derde cederen, verpanden, of onder welke titel ook overdragen, dan wel anderszins beschikken ten nadele van Kozinez. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW en werkt derhalve ook jegens derden.
 2. Het is opdrachtnemer verboden beslag te leggen onder zichzelf ten nadele van Kozinez.

Artikel 10 – Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert dat uitgevoerde werkzaamheden c.q. geleverde zaken goed en deugdelijk zijn, geen gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal bevatten, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de in de overeenkomst en de van overheidswege gestelde
  eisen.
 2. Opdrachtnemer verstrekt uiterlijk voor aanvang van zijn werkzaamheden en/of levering(en) Kozinez, desverlangd tevens haar opdrachtgever, ten minste de garantie die Kozinez volgens bestek of overeenkomst aan haar opdrachtgever dient te verstrekken.
 3. Deze garantie geldt vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering door Kozinez aan haar opdrachtgever en in aansluiting daarop gedurende de onderhoudstermijn volgens artikel 11 en vervolgens de periode waarin Kozinez volgens bestek
  of overeenkomst jegens haar opdrachtgever voor gebreken dient in te staan.
 4. Indien volgens bestek of overeenkomst geen garantie wordt verlangd, garandeert opdrachtnemer alle uitgevoerde werkzaamheden c.q. geleverde zaken jegens Kozinez en geldt een garantieperiode van twaalf maanden vanaf het moment van oplevering door Kozinez aan haar opdrachtgever.
  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt deze garantieperiode verlengd met de duur van de onderhoudstermijn volgens artikel 11.
 5. In geval van herstel of vervanging gedurende bovengenoemde garantieperiode zal de garantieperiode voor de herstelde of vervangen zaken en/of onderdelen voor diezelfde periode opnieuw aanvangen.
 6. Indien ter zake van het (op)geleverde volgens de garantievoorwaarden van opdrachtnemer dan wel een fabrieksgarantie een uitgebreidere garantie geldt, wordt die garantie eveneens geacht te zijn gegeven aan Kozinez. Opdrachtnemer is verplicht Kozinez van deze uitgebreidere garantie schriftelijk in kennis te stellen.
 7. Tijdens de garantieperiode is opdrachtnemer verplicht alle gebreken op eerste aanzegging van en in overleg met Kozinez binnen een door Kozinez daartoe te stellen redelijke termijn voor eigen rekening en risico te herstellen of te vervangen. Alle met herstel of vervanging gemoeide kosten en schaden, hoe ook genaamd, komen voor rekening van opdrachtnemer.
 8. Indien opdrachtnemer in gebreke is met behoorlijke of tijdige nakoming van zijn garantieverplichtingen, alsmede in spoedeisende gevallen, is Kozinez gerechtigd herstel of vervanging van gebreken voor rekening van opdrachtnemer zelf of door derden uit te (doen) voeren. Indien mogelijk stelt Kozinez de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis.
 9. Opdrachtnemer garandeert -voor zover vereist- dat alle door hem geleverde zaken voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Uiterlijk bij de (op)levering dient opdrachtnemer een voor het bevoegd gezag aanvaardbaar bewijsmiddel aan Kozinez te overleggen waaruit blijkt dat door
  hem geleverde daarvoor in aanmerking komende zaken voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Artikel 11 – Bescheiden

 1. Opdrachtnemer is gehouden alle attesten, keuringsrapporten, garantiebewijzen, certificaten, persproeven, instructie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, revisiebescheiden e.d. uiterlijk bij (op)levering aan Kozinez te overhandigen.
 2. Werktekeningen worden op een door Kozinez nader te bepalen tijdstip door opdrachtnemer aan Kozinez overhandigd. Opdrachtnemer zal Kozinez desgevraagd kosteloos advies geven inzake de opgedragen leveranties en/of werkzaamheden.
 3. De door opdrachtnemer gebruikte bescheiden, tekeningen, berekeningen en overige informatiedragers, voor zover afkomstig van Kozinez, blijven eigendom van Kozinez.
 4. Publicaties over projecten/(werk)objecten van Kozinez in welke vorm dan ook, zowel voor intern als extern gebruik, zijn zonder schriftelijke toestemming van Kozinez verboden.
 5. Alle rechten met betrekking tot werken, voortbrengselen of werkwijzen, computerprogramma’s, tekeningen of modellen, merken, databanken en alle – al dan niet toekomstige – soortgelijke rechten, een en ander onder meer in de zin van de Auteurswet, de Rijksoctrooiwet 1995, de Wet op de Naburige Rechten, het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, de Databankenwet en/of
  aanverwante wetten, dan wel daarmee corresponderende begrippen en/of licenties, dan wel de aanspraak daarop, die voortvloeien uit de werkzaamheden die door opdrachtnemer en/of zijn ingeleend personeel, al dan niet zelfstandig, worden verricht in het kader van de met Kozinez gesloten overeenkomst(en), komen toe aan Kozinez.
 6. Opdrachtnemer en/of zijn Arbeidskracht(en) is verplicht van alle in lid 5 genoemde rechten die mogelijkerwijs zouden kunnen bestaan of ontstaan onverwijld mededeling te doen aan Kozinez en verplicht zich voorts op eerste verzoek van Kozinez al datgene te doen dat noodzakelijk of gewenst is voor het bewerkstelligen van de overdracht van voornoemde rechten aan Kozinez
  of – ter bepaling van Kozinez – aan een derde.
 7. Opdrachtnemer vrijwaart Kozinez voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in lid 5 en 6 bedoelde rechten.

Artikel 12 – Onderhoudstermijn

 1. De onderhoudstermijn vangt aan en eindigt tenminste op het tijdstip dat de volgens overeenkomst geldende onderhoudstermijn voor het hele werk aanvangt en eindigt.
 2. Indien volgens overeenkomst of bestek geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, geldt een onderhoudstermijn die ingaat op de dag van (op)levering en zes maanden beloopt.
 3. Opdrachtnemer is gehouden alle gebreken, die tijdens de onderhoudstermijn aan de dag treden, op eerste aanzegging van en in overleg met Kozinez binnen een door Kozinez daartoe te stellen redelijke termijn voor eigen rekening en risico te herstellen of te vervangen. Alle met herstel of vervanging gemoeide kosten en schaden, hoe ook genaamd, komen voor rekening van opdrachtnemer.

Artikel 13 – Inspectie, controle en keuring

 1. Kozinez, (desverlangd) haar opdrachtgever en/of bouwdirectie zijn te allen tijde en waar ook bevoegd om de door opdrachtnemer te leveren zaken en uit te voeren werkzaamheden te (doen) inspecteren, beproeven en keuren. Opdrachtnemer verleent daaraan kosteloos zijn medewerking. De kosten van inspectie, beproeving en keuring zijn voor rekening van opdrachtnemer.
 2. Inspectie, beproeving, keuring en goedkeuring van tekeningen, berekeningen, leveranties en werkzaamheden ontslaat opdrachtnemer niet van enige verplichting, garantie of aansprakelijkheid voortvloeiend uit de overeenkomst en de wet.

Artikel 14 – Aansprakelijkheden en verzekeringen

 1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, welke Kozinez lijdt in verband met de uitvoering door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde Derden. Opdrachtnemer is tevens aansprakelijk voor aan Kozinez opgelegde kortingen, boetes en schadevergoedingen wegens niet of te late aanvang, niet of vertraagde of ondeugdelijke levering c.q. uitvoering of te late
  (op)levering van leveranties c.q. werkzaamheden van opdrachtnemer, ongeacht het recht op vergoeding van verdere schade.
 2. Opdrachtnemer vrijwaart Kozinez voor aanspraken van derden, waaronder de opdrachtgever van Kozinez, tot vergoeding van schade als bedoeld in het vorige lid. Opdrachtnemer vrijwaart Kozinez tevens voor aanspraken wegens productaansprakelijkheid, inbreuk op alle intellectuele eigendomsrechten van derden.
 3. Kozinez is niet aansprakelijk voor schade aan c.q. verlies en diefstal van gereedschappen, materieel en hulpmiddelen of andere zaken van opdrachtnemer, ook niet als deze zijn opgeslagen in door Kozinez ter beschikking gestelde ruimten.
 4. Opdrachtnemer is verplicht Kozinez tijdig te wijzen op kenbare onjuistheden of
  onvolkomenheden in de door Kozinez en/of haar opdrachtgever ter beschikking gestelde (bestek) tekeningen, berekeningen en dergelijke, in de door haar voorgeschreven constructies en werkwijzen alsmede in door haar ter beschikking gestelde materialen en dergelijke en is jegens Kozinez voor de gevolgen van een verzuim ter zake aansprakelijk.
 5. Opdrachtnemer staat er jegens Kozinez voor in dat, met betrekking tot de voor de uitvoering van de opgedragen leveranties c.q. werkzaamheden door opdrachtnemer of door hem ingeschakelde derden in te zetten motorrijtuigen, door opdrachtnemer respectievelijk derden een verzekering is gesloten en in stand wordt gehouden, welke aan de bij en krachtens de Wet
  aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde bepalingen voldoet. Opdrachtnemer is voorts verplicht alle zaken die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft of gebruikt, genoegzaam te verzekeren, zolang deze voor zijn risico zijn.
 6. Opdrachtnemer wordt, tenzij de overeenkomst of het bestek anders bepaalt, onverlet zijn aansprakelijkheid, onder de ter zake van het werk door Kozinez en/of haar opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering respectievelijk aansprakelijkheidsverzekering, als medeverzekerde partij aangemerkt, waarbij dekking wordt verleend onder de door Kozinez ter zake gestelde voorwaarden. Indien sprake is van een door voornoemde verzekering gedekte schade, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, komt het eigen risico per schadegeval voor rekening van opdrachtnemer.
 7. Opdrachtnemer is desgevraagd verplicht de door opdrachtnemer afgesloten polissen en polisvoorwaarden aan Kozinez ter inzage te geven.

Artikel 15 – Facturering

 1. Facturen dienen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in artikel 35 en 35a van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Daarnaast dient opdrachtnemer op gedagtekende en genummerde facturen in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:
  – naam, adres en vestigingsplaats van opdrachtnemer;
  – het loonheffingennummer van opdrachtnemer;
  – het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;
  – het werk en de plaats(en) van leverantie c.q. uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;
  – het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
  – het reeds gefactureerde bedrag, inclusief de betreffende factuur;
  – het nog te factureren bedrag;
  – de omvang van de loonsom voor de loonheffingen opgenomen in het gefactureerde bedrag;
  – een opgave of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting. Facturen die niet aan de hiervoor gestelde eisen voldoen, worden niet door Kozinez voldaan.
 2. Facturen dienen te zijn voorzien van een door beide partijen ondertekend manurenregister, waarin een opgave van alle op het werk ingezette Arbeidskrachten, burgerservicenummers, loonheffingennummer
  en aantal gewerkte uren moeten zijn opgenomen. Facturen dienen vergezeld te gaan van een door Kozinez ondertekende leveranciers- c.q. uitvoerdersbon of afrekenstaat.
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd een factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag.
 4. Op verzoek van Kozinez zal de Opdrachtnemer facturen in plaats van per post digitaal indienen, op een nader door Kozinez aan te geven wijze.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 kalenderdagen.

Artikel 16 – Traktement

 1. Kozinez is eerst gehouden tot betaling van een factuur als bedoeld in artikel 15, nadat de ongewijzigde (kopie) opdracht c.q. (kopie) overeenkomst door opdrachtnemer voor akkoord is getekend en aan Kozinez is geretourneerd.
 2. Kozinez is te allen tijde gerechtigd om aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
 3. Kozinez is te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten, onder meer indien opdrachtnemer enige verplichting voortvloeiende uit de wet, de overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden niet (meer) nakomt en/of Kozinez na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtnemer deze niet
  (meer) zal nakomen.
 4. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Kozinez zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen in de vorm van een Kozinez conveniërende (bank)garantie.
 5. Wijzigingen, waaronder meer- en minderwerk, dienen schriftelijk overeengekomen te zijn. Indien een schriftelijke opdracht van Kozinez ontbreekt, vindt geen verrekening van wijzigingen plaats.
  Verrekening van wijzigingen geschiedt ineens bij de eindafrekening van het werk.
 6. Opdrachtnemer dient, op straffe van verval van recht, zijn eindafrekening uiterlijk binnen 4 weken na oplevering van zijn werkzaamheden bij Kozinez in te dienen, dan wel zoveel eerder als Kozinez opdrachtnemer daarom verzoekt, in welk geval de opdrachtnemer binnen twee weken na ontvangst van dat verzoek zijn eindafrekening bij Kozinez dient in te dienen.
  Opdrachtnemer dient desverlangd een ondertekende verklaring af te geven, waaruit blijkt dat alle aanspraken van opdrachtnemer door Kozinez zijn afgerekend.

Artikel 17 – Inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer dient aan Kozinez, direct na overeenstemming tussen opdrachtnemer en Kozinez of in elk geval uiterlijk voorafgaand aan enige werkzaamheden te (doen) overleggen:
  1. een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van opdrachtnemer;
  2. voor zover wettelijk vereist, (kopieën van) geldige identiteitsbewijzen, loonstaten en geldige tewerkstellingsvergunningen, van alle op het werk in te zetten Arbeidskrachten;
  3. manurenregister van alle door opdrachtnemer op het werk ingezette Arbeidskrachten, welke per werknemer/ondergeschikte van opdrachtnemer naam, loonheffingennummer belastingdienst en
   aantal gewerkte uren per datum vermeldt;
  4. de G-rekeningovereenkomst en de originele verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de belastingdienst, niet ouder dan drie maanden, waaruit blijkt dat hij zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonheffingen tijdig is nagekomen;
  5. alle overige documenten voortvloeiend uit dan wel verband houdende met de Wet aanpak schijnconstructies en/of geldende wetgeving zoals nu en in de toekomst van kracht zal zijn.
 1. Opdrachtnemer is verplicht alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonheffingen stipt te voldoen en al zijn verplichtingen jegens de door of namens hem ingeschakelde Arbeidskrachten en Derden strikt na te komen.
 2. Indien opdrachtnemer na vooraf verkregen toestemming van Kozinez direct of indirect gebruik maakt van Arbeidskrachten en/of het opgedragen werk geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, is opdrachtnemer verplicht het gestelde in artikel 6, 8, 15 en 17 van deze Algemene Voorwaarden stipt na te komen en het bepaalde in dit lid bij wijze van kettingbeding op te leggen aan door of namens hem ingeschakelde onderaannemers, leveranciers en/of ingeleend personeel.
 3. Kozinez is steeds gerechtigd de door opdrachtnemer ter zake van het werk verschuldigde loonheffingen, waarvoor Kozinez ingevolge de fiscale keten- en
  inleningsaansprakelijkheidsbepalingen hoofdelijk aansprakelijk is, aan opdrachtnemer te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. Ingeval Kozinez van dit recht gebruik maakt, is opdrachtnemer verplicht de nadere regelen als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
  opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Invorderingswet 1990, en de Wet op de loonbelasting 1964 stipt na te komen.
 4. Kozinez is gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bedragen zonder opgave van redenen van de aanneemsom in te houden en rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen, waarmee Kozinez jegens opdrachtnemer voor deze bedragen is gekweten.
 5. Kozinez is te allen tijde gerechtigd het in te houden of te storten bedrag te wijzigen indien zij op grond van de haar ten dienste staande gegevens redelijkerwijs tot het oordeel kan komen dat door Kozinez ter zake van de uitvoering van de overeenkomst in feite een hoger bedrag aan loonheffingen verschuldigd zal zijn dan is vastgesteld. Kozinez zal ingeval van wijziging van
  deze percentages opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis stellen.
 6. Indien Kozinez na aansprakelijkstelling voor niet betaalde loonheffingen of na hem komende onderaannemers dan wel eigenbouwers of uitleners of Arbeidskrachten deze loonheffingen heeft moeten voldoen, heeft Kozinez ten belope van het gehele bedrag dat door Kozinez is voldaan verhaal op opdrachtnemer zulks in afwijking van het gestelde in artikel 55 en 56
  Invorderingswet 1990. De vordering van Kozinez wordt vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en gemaakte kosten.
 7. Door voldoening door Kozinez aan haar verplichtingen ingevolge de toepasselijke cao en/of relevante wetgeving jegens de door of namens opdrachtnemer ingeschakelde Arbeidskrachten en/of Derden, heeft Kozinez op opdrachtnemer tenminste verhaal ten belope van hetgeen door Kozinez ter zake is voldaan. De vordering van Kozinez wordt tenminste vermeerderd met de wettelijke (handels)rente en gemaakte kosten.
 8. Ingeval van faillissement van opdrachtnemer is Kozinez gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, totdat Kozinez van de belastingdienst een vrijwarende verklaring heeft ontvangen waaruit blijkt dat Kozinez niet aansprakelijk zal worden gesteld uit hoofde van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 dan wel de ketenen inleningsaansprakelijkheidsbepalingen wegens ten onrechte niet afgedragen loonheffingen door opdrachtnemer. Op curator dan wel pandhouder dan wel cessionaris rust de verplichting zorg te dragen
  voor de verkrijging van bedoelde verklaringen(en).

Artikel 18 – Ingebreke blijven opdrachtnemer

 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig en/of niet deugdelijk nakomt of dreigt na te komen, is Kozinez gerechtigd, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, voor rekening van opdrachtnemer die maatregelen te treffen die stagnatie van of schade aan de leverantie c.q. het werk kunnen voorkomen of beperken.
 2. Indien opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, is Kozinez gerechtigd, onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding, de leverantie c.q. het werk geheel of gedeeltelijk zelf of door derden voor rekening van opdrachtnemer te (doen) voltooien.
 3. In de gevallen als in lid 1 en 2 bedoeld, is opdrachtnemer gehouden aan Kozinez c.q. door Kozinez ingeschakelde derden alle door haar gewenste medewerking te verlenen, waaronder het recht van Kozinez gebruik te maken van alle door opdrachtnemer ter beschikking staande en aangevoerde materialen, gereedschappen, hulpmiddelen en materieel. Kozinez is tevens gerechtigd zich toegang te verschaffen tot afgesloten opslagplaatsen van opdrachtnemer.
 4. Aan het hierboven bedoelde recht op ingrijpen kan opdrachtnemer geen enkel recht op vergoeding van schade, kosten en gederfde winst ontlenen.
 5. Alle aanspraken van Kozinez in dit artikel bedoeld, zijn direct opeisbaar.

Artikel 19 – Ontbinding

 1. Onverminderd haar verdere recht op schadevergoeding en onverminderd haar wettelijke rechten is Kozinez gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst met opdrachtnemer schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien, maar niet uitsluitend:
  1. opdrachtnemer ondanks sommatie in gebreke blijft zijn verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen;
  2. opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is, bijvoorbeeld ingeval van overschrijding van overeengekomen levertijden c.q. opleveringsdata;
  3. opdrachtnemer surseance van betaling aanvraagt en/of aan hem wordt verleend en/of het faillissement van opdrachtnemer wordt aangevraagd en/of opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
  4. opdrachtnemer zijn bedrijfsvoering staakt, de zeggenschap daarover verliest, (onderdelen van) zijn onderneming aan een ander overdraagt, liquideert of stillegt;
  5. opdrachtnemer op enige andere wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtsgeldige rechtshandelingen te verrichten;
  6. de overeenkomst tussen Kozinez en haar opdrachtgever, ter zake waarvan Kozinez aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt, door opdrachtgever tussentijds wordt beëindigd;
  7. bij Kozinez ten aanzien van opdrachtnemer op goederen, (toekomstige) vorderingen of (onderdelen van) het werk beslag wordt gelegd.
 1. Ingeval van ontbinding als in lid 1 bedoeld, is artikel 18 van overeenkomstige toepassing.
 2. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht aan de zijde van Kozinez, alsmede indien de opdrachtgever van Kozinez het werk opschort of beëindigt of indien Kozinez het werk opschort of beëindigt, is Kozinez gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige (schade)vergoeding
  gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Kozinez bevoegd, te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt elke overeenkomst aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het werk, in verband waarmee deze overeenkomst is aangegaan, geen doorgang vindt, of dat opdrachtgever jegens Kozinez goedkeuring aan de opdrachtnemer onthoudt. Indien een werk slechts gedeeltelijk doorgang vindt, wordt de overeenkomst dienovereenkomstig gewijzigd.
 4. In het geval als bedoeld in artikel 19 lid 1 is opdrachtnemer gehouden ten minste een gefixeerde schadevergoeding te voldoen van 2% van de totale aanneemsom voor het feit dat hij niet kan voldoen aan de garantie verplichtingen die voortvloeien uit de met Kozinez gesloten overeenkomst.
  Voorgaande laat onverlet het recht van Kozinez om een hogere schadevergoeding met deze oorzaak bij opdrachtnemer in rekening te brengen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht, geschillen

 1. Op de overeenkomst tussen Kozinez en opdrachtnemer en van overeenkomsten die daarvan een voortvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Kozinez en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst luiden.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, is Kozinez gerechtigd geschillen aan de bevoegde burgerlijke rechter ter beslechting voor te leggen.
 4. Indien geschillen (dreigen te) ontstaan, is opdrachtnemer niet gerechtigd zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.